logo

Všeobecné obchodné podmienky

PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľ internetového portálu RobertVanoGallery.com je organizácia Robert Vano Gallery o. z, J. Poničana 7, 841 08 Bratislava, Slovenská republika, bankové spojenie: VÚB, číslo účtu: 2838727851, zapísaná v registri občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava.

CENA A SPÔSOB PLATBY

Cena ponúkaného tovaru či služby je vždy uvedená v ponuke na internetovom portáli RobertVanoGallery.com

Spôsob platby: prevodom na účet

Zákazník sa zaväzuje uhradiť cenu za tovar či službu do termínu uvedenom na daňovom doklade /faktúre/ ako “dátum splatnosti” na bankový účet Prevádzkovateľa.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V prípade, že Prevádzkovateľ neposkytne objednanú službu z dôvodov na jeho strane, a to ani po písomnej výzve zákazníka má zákazník právo odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie zaplatenej čiastky. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy tiež v lehote do 21 dní pred začiatkom workshopu a to bez uvedeného dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Odstúpenie od zmluvy z akéhokoľvek vyššie uvedeného dôvodu musí byť učinené písomnou formou na poštovú adresu uvedenú v kontaktoch (v kópii aj elektronickou poštou).

STORNO PODMIENKY

Zrušenie objednaného workshopu:

viac ako 21 dní pred začiatkom workshopu – storno poplatok 0% , Prevádzkovateľ vráti Objednávateľovi celú zaplatenú čiastku za workshop
21 – 14 dní pred začiatkom workshopu – storno poplatok 20% z ceny workshopu
13 – 6 dní pred začiatkom workshopu – storno poplatok 50% z ceny workshopu alebo možnosť prísť na workshop v inom dohodnutom termíne
5 – 1 dní pred začiatkom workshopu – storno poplatok 100% z ceny workshopu

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požiadať zákazníka o uverejnenie niektorých osobných údajov za účelom ďalšieho spracovania (napr. marketingové kampane, organizácia aktivít v rámci lojality programu). V takom prípade, bude Prevádzkovateľ s týmito údajmi nakladať v súlade s platobnými právnymi predpismi hlavne zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov a poskytnuté osobné údaje, ktoré bude chcieť Prevádzkovateľ využiť nad rámec spracovania nutného pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, budú spracované podľa podmienok uvedených nižšie. Zákazník poskytnutím uvedených osobných údajov dobrovoľne súhlasí s tým, aby údaje poskytnuté v rozsahu, ktoré zákazník v konkrétnom prípade vyplnil či, ktoré boli o zákazníkovi získané na základe uzatvorenej zmluvy či v rámci prihlásenia na internetový portál Prevádzkovateľa, boli spracované Prevádzkovateľom a Poskytovateľom za účelom zaistenia potrebnej komunikácie pre plnenie uzatvorenej zmluvy, pre účely vnútorných rozborov a analýz. V prípade, keď je príjemca tovaru či služby osoba odlišná od zákazníka, môžu byť jej osobné údaje použité len pre účely splnenia zmluvy, k akémukoľvek ďalšiemu spracovaniu ich osobných údajov je nutný ich výslovný súhlas. K spracovaniu vyššie uvedených osobných údajov môže Prevádzkovateľ poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Zákazník zároveň výslovne súhlasí, že Prevádzkovateľ môže jeho osobné údaje využiť na marketingové aktivity svojich produktov a služieb. Zákazník môže kedykoľvek písomne na dostupných kontaktných miestach uvedených na internetových stránkach Prevádzkovateľa požiadať o vymazanie osobných údajov alebo ich opravu.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01. 03. 2012